© 2019  Krissy Wedo

Fun Textiles

These are some fun patterns I do sometimes.

I enjoy them.

Logo.gif